Despre noi

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani (I.Ș.J. Botoșani) este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei, organizat la nivelul judeţului Botoșani (în N.E. României), care își desfășoară activitatea pe baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 și a actelor normative subsecvente acesteia.
Este o instituţie publică judeţeană care coordonează modul de organizare și funcţionare a învăţământului preuniversitar la nivelul judeţului Botoșani, în acord cu politica educaţională de la nivel naţional.
Principalele sale atribuţii sunt:
-aplică politicile și strategiile Ministerului Educaţiei la nivel judeţean;
-controlează aplicarea legislaţiei și monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare și respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia școlară;
– controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităţilor și instituţiilor de învăţământ.
Împreună cu autorităţi publice locale, judeţene/ regionale, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani asigură școlarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu, organizează și îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic (în învăţământul pre-primar, în învăţământul primar, în învăţământul secundar), coordonează utilizarea și dezvoltarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, propune reţeaua de școlarizare din teritoriu.
Prin activitatea sa, sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ, controlează, monitorizează și evaluează implementarea curriculumului naţional în fiecare unitate de învăţământ din cele 126 cu personalitate juridică de stat și 8 unităţi de învăţământ particular acreditat/autorizat, în condiţiile aplicării planurilor cadru de învăţământ, atât pentru învăţământul obligatoriu (de stat și privat) cât și pentru învăţământul secundar superior, profesional și postliceal.
Structura organizatorică a Inspectoratului Școlar Judeţean Botoșani este stabilită conform Organigramei aprobate de Ministerul Educatiei și aceasta îi permite să-și exercite rolul de interfaţă între nivelul central și cel judeţean și local.
Astfel, în vederea atingerii obiectivelor naţionale și europene în domeniul educaţional, școlile și Inspectoratul școlar încheie parteneriate cu diverse organisme și instituţii la nivel local, judeţean, regional, naţional și european, inclusiv în cadrul proiectelor și programelor cu finanţare europeană.

Direcția Învățământ, Tineret și Sport (DITS) din Bălţi, Republica Moldova, este direct responsabilă de incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ general, și această atribuție o realizează prin intermediul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, instituit în luna februarie anul 2014, în baza Deciziei Consiliului Municipal nr. 11/17 din 28.11.2013, care își planifică, organizează și realizează activitatea în conformitate cu Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 523 din 11.07.2011 și Programului de dezvoltare a sistemului educațional din municipiu.

În cadrul SAP sunt instituite 10 unități de personal: șef, psihopedagog, logoped, psiholog, pedagog și personalul auxiliar.

Misiunea SAP mun. Bălţi –asigurarea creării unui sistem educaţional incluziv şi accesibil  care pune în aplicare dreptul fiecărui copil la o educaţie de calitate.  Asigurarea asistenţei psihopedagogice pentru dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil pentru a putea fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze, integreze socio-profesional în societatea dinamică, monitorizînd acordarea la standarde de calitate a serviciilor educaţionale, astfel încît în mediul educaţional orice copil să poată progresa, să-şi poată împlini propriul potenţial, să-şi dezvolte personalitatea.

În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Serviciului municipal de asistenţă psihopedagogică şi cu prevederile planului de activitate al SAP reflectat în planul de activitate al  DÎTS, APL, anual sunt realizate următoarele obiective:

  • Evaluarea/reevaluarea complexă a dezvoltării copiilor și identificarea timpurie a necesităților lor specifice -806 copii evaluați/ reevaluați complex;
  • Identificarea cerinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport necesare pentru incluziunea educaţională -487 copii cu CES.
  • Acordarea asistenței psihopedagogice copiilor şi familiilor acestora- 600 beneficiari;

Oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice/de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copii cu cerinţe educaţionale speciale sau copiii în situaţii de risc din sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, părinţilor  copiilor şi administraţiei publice locale – 548 formări pentru 2 072 participanți.